Công nghệ phần mềm

Công nghệ phần mềm là chuyên ngành nghiên cứu về hệ thống kỹ thuật, phần mềm máy tính. Cụ thể, ngành học này tập trung

Các đồ án lập trình cho Mobile

Lập trình viên mobile là những chuyên viên lập trình về công nghệ di động.  Ngành sử dụng ngôn ngữ lập trình (Java, C#,..) để viết,