Cảm biến HC-SR04 với ESP8266 NodeMCU

Hướng dẫn này chỉ ra cách sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 với bảng NodeMCU ESP8266 sử dụng ESPHome trong Home Assistant. Để xác định khoảng

CEH

Giới Thiệu Khóa Học Bảo Mật Và An Ninh Mạng CEH V7.0 Nội dung của chương trình Bảo Mật Và An Ninh Mạng CEH V7.0

Tự học tin học văn phòng

Tin học văn phòng là một kỹ năng quan trọng để làm việc trên máy vi tính. Nó bao gồm các kỹ năng như kỹ năng sử

Tài liệu học Linux

Trong chuyên mục này bạn sẽ được học cách quản trị Linux từ căn bản. Các tài liệu tham khảo nhiều nguồn nước ngoài và