Thêm Youtube Video vào Power Point

Đây là  hướng dẫn nhanh cho bạn  về cách nhúng video YouTube vào PowerPoint, bao gồm tất cả các phiên bản PowerPoint. Thêm video vào bản trình