Kiểu dữ liệu số trong Python

Một biến được khai báo là kiểu dữ liệu number trong Python thì xét về mặt lưu trữ bộ nhớ thì nó sẽ không thay đổi được giá trị, mà khi chúng ta gán giá trị mới cho biến đó thì thực chất nó sẽ tạo ra các ô nhớ mới khác để lưu trữ giá trị mới đó.

Trong Python hỗ trợ chúng ta 3 kiểu dữ liệu dạng number như sau:

  • int kiểu số nguyên kiểu này có kích thước không giới hạn (python 2 thì bị hạn chế).
  • float kiểu số thực. Kiểu này ngoài kiể viết bình thường ra thì nó cũng có thể được hiển thị dưới dạng số mũ E (VD: 2.5e2 = 250).
  • complex kiểu số phức đây là kiểu dữ liệu rất ít khi được sử dụng tới, nên mình sẽ không giải thích thêm ở đây.
  •  

Nếu như bạn muốn giải phóng một vùng nhớ cho một biến trong Python thì bạn có thể sử dụng lệnh del với cú pháp sau:

pythoncopydel avariableName
//hoặc xóa nhiều biến
del avariableName1, avariableName2,..., avariableName3

Trong đó, avariableName, avariableName1,… là các biến mà bạn muốn giải phóng.

VD:

pythoncopyage = 22
print(age) # 22

del age
print(age)
# name 'age' is not defined

2, Ép kiểu số.

  • float(data) chuyển đổi sang kiểu số thực.
  • int(data,base) chuyển đổi sang kiểu số, trong đó base là kiểu hệ số mà các bạn muốn chuyển đổi sang (tham số này có thể bỏ trống).

3, Các toán tử.

Vì phần này nó giống với các ngôn ngữ khác nên mình cũng chỉ chú thích qua cho các bạn biết thôi nhé!

Ở đây mình ví dụ biến a = 5 và b = 10:

Toán TửVí DụChú Thích
+a + b  // 15Phép cộng.
a – b // -5Phép trừ.
*a * b // 50Phép nhân.
/a / b // 0.5Phép chia.
%a % b // 5Phép chia lấy dư.

4, Lời kết.

Về phần kiểu dữ liệu số – number trong Python thì nó hoàn toàn giống với ngôn ngữ khác và ở phần này các bạn chỉ cần chú ý cho mình phương pháp lưu trữ vùng nhớ của kiểu dữ liệu number trong Python là được.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc