Biến và cách khai báo biến trong Python

Bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu về cách khai báo biến và các kiểu dữ liệu trong Python.

1. Các kiểu dữ liệu trong Python

 1. Kiểu văn bản chuỗi: str
 2. Kiểu số: int, float, complex
 3. Các loại trình tự: list, tuple, range
 4. Kiểu ánh xạ: dict
 5. Kiểu dữ liệu set: set, frozenset
 6. Kiểu boolean: bool
 7. Kiểu nhị phân: byte, bytearray, memoryview

2. Khai báo biến trong Pyhton.

Để khai báo biến trong Python thì mọi người sử dụng cú pháp:

tenBien = giaTri

Trong đó:

 • tenBien là tên của biến mà các bạn muốn đặt. Tên biến này không được bắt đầu bằng số hay các ký tự đặc biệt, mà chỉ được bắt đầu bằng chữ cái hoặc ký tự _ và nó có phân biệt hoa thường.
 • giaTri là giá trị của biến mà bạn muốn gán.

VD: Mình sẽ khai báo một biến name trong Python.

name = "Vũ Thanh Tài"

Ngoài ra, các bạn cũng có thể khai báo nhiều biến bằng 1 giá trị trên 1 lần khai báo.

VD:

a = b = c = 1996

Hay là khai báo nhiều biến với các giá trị tương ứng của nó trên 1 dòng.

VD:

name, age, male = "Vũ Thanh Tài", 22 , True

3. Các kiểu dữ liệu trong Python.

Python cũng giống như một số các ngôn ngữ bậc cao khác, khi ta khai báo biến thì kiểu dữ liệu của nó sẽ tự động được detect. Vì vậy nên chúng ta cũng không phải quá vất vả khi khai báo 1 biến.

VD: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong python.

name = "Vũ Thanh Tài"
#string
age = 22
#integer
point = 8.9
#float
option = [1,2,3,4,5]
#lists
tuple = ('Vũ Thanh Tài', 22 , True)
#Tuple
dictionary = {"name": "Vu Thanh Tai", "age": 22, "male": True}
#Dictionary

Từng bài sau mình sẽ đi vào chi tiết các kiểu dữ liệu này nên các bạn cũng không cần phải quá lo lắng vì chưa biết về nó nhé.

4. Kiểm tra kiểu dữ liệu.

Trong python, để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến thì chúng ta có thể sử dụng hàm type với cú pháp như sau:

type(data)

Trong đó data là biến mà chúng ta cần kiểm tra.

VD:

name = "Vũ Thanh Tài"
type(name)
#string
age = 22
type(age)
#int
point = 8.9
type(point)
#float
option = [1,2,3,4,5]
type(option)
#list
tuplet = ('Vũ Thanh Tài', 22 , True)
type(tuplet)
#Tuple
dictionary = {"name": "Vu Thanh Tai", "age": 22, "male": True}
type(dictionary)
# dict

5. Ép kiểu dữ liệu trong Python.

Trong một trường hợp nào đó mà bạn muốn chuyển đổi kiểu dữ liệu của một biến, thì Python cũng hỗ trợ bạn qua các hàm cơ bản sau:

 • float(data) chuyển đổi sang kiểu số thực.
 • int(data,base) chuyển đổi sang kiểu số, trong đó base là kiểu hệ số mà các bạn muốn chuyển đổi sang (tham số này có thể bỏ trống).
 • str(data) chuyển đổi sang dạng chuỗi.
 • complex(data) chuyển đổi sang kiểu phức hợp.
 • tuple(data) chuyển đổi sang kiểu Tuple.
 • dict(data) chuyển đổi sang kiểu Dictionary.
 • hex(data) chuyển đổi sang hệ 16.
 • oct(data) chuyển đổi sang hệ 8.
 • chr(data) chuyển đổi sang dạng ký tự.

VD:

age = 22;

# ép sang float
floatAge = float(age)
print(type(floatAge))

#ép sang integer.
intAge = int(age)
print(type(intAge))

#ép sang chuỗi.
strAge = str(age)
print(type(strAge))
...

6. Lời kết.

Về phần này thực sự nó rất đơn giản nên mình xin được pháp dừng tại đây. Và các bạn chỉ cần chú ý cho mình các quy tắc đặt tên biến trong Python là được.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc